Yeniden Yapılanma Raporu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ( YTÜ )
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI ( YİAD )
YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ
____________________________________________________

ÖN  RAPOR   (  Ocak  2007 )

Hazırlayan: Prof. Dr.  Haluk  ÇEÇEN

Yapı İşletmesi  Anabilim  Dalı  Başkan

YAPI  İŞLETMESİ  ( Yİ )

İnşaat projelerini GELİŞTİRME,  PLANLAMA,  UYGULAMA,  DENETLEME  ve  DEĞERLENDİRME
fonksiyonlarının tümünü içeren bir şemsiye kavramdır.

Günümüzde inşaat projelerinin başarılı olabilmesi için, güncel  Yİ  yöntemlerinin bilinmesi ve doğru olarak uygulanması gerekir.

Bu ön raporda YTÜ / YİAD’ ı  yeniden yapılandırmak için başlatılan projenin gerekçeleri ve hedefleri anlatılmıştır.

—   İÇİNDEKİLER   —

1 )   Yapı  işletmesi  ( Yİ )

2 )   Ekonomi açısından  Yİ

3 )   Dünyada ve Türkiye’ de  Yİ

4 )   Yapı  İşletmesi  Anabilim  Dalı  ( YİAD )

5 )   YİAD  Bazında  Üniversite – Sanayi  İşbirliği

6 )   YTÜ / YİAD’ ı  Yeniden  Yapılandırmanın Gerekçeleri

7 )   YTÜ / YİAD’ ın  Vizyonu

8 )   YTÜ / YİAD’ ın  Misyonu

9 )   YTÜ / YİAD’ da  Verilebilecek  Dersler

1 )  YAPI  İŞLETMESİ   ( Yİ )

Yİ, yapı projeleri için, Proje  Geliştirme, Planlama, Uygulama, Denetleme ve Değerlendirme yöntemlerini içeren çok yönlü bir Proje Yönetim Sistemi dir.

Her yapı projesinde devreye giren Beş Temel Kaynak şunlardır;
İnsan, Makine / Ekipman, Malzeme, Para ve Yönetim
. 5 M: Man, Machinery, Material, Money & Management / Ref. Dr. Şarık Tara / Enka 1983 )

’ nin hedefi,  yapı projelerini eldeki kaynakları en verimli bir şekilde kullanarak, Zamanında, Bütcesi içinde, ve istenen Kalitede bitirebilmektir.

Yİ’ nin başarılı olabilmesi için artık iyice gelişmiş ERP sistemlerinden de yararlanmak gerekir.

( ERP: Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlama; Bir işletmenin tüm bölüm ve çalışmalarını birbirleri ile uyum içinde yönetmeye yardımcı olan entegre yazılım paketleri )

2 )   EKONOMİ  AÇISINDAN  “Yİ”

Bilindiği gibi Yapı sektörü ( inşaat, danışmanlık ve sigorta şirketleri, leasing, factoring, bankalar ve diğer  finansman şirketleri, eleman istihdamı, makina/ekipman, malzeme üretim/satış, … ) tüm dünyada  ekonomileri yönlendiren  Lokomotif sektörlerin başında gelir.

Böylesine çok etkili ve önemli bir sektörün başarılı olabilmesi için sektörde yer alan paydaşların (üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları, STK’lar, danışmanlar, ilgili şirketler, sponsorlar, profesyonel yöneticiler ve elemanlar, … ) güncel  Yİ  yöntemlerini bilmeleri ve bunları titizlikle uygulamaları gerekir.

Yİ konusundaki ihmaller ve başarısızlıklar profesyonellerin tek tek işlerine mal olacağı gibi, şirketleri batırabilir, yerel ve küresel ekonomileri sarsabilir.

3 )  DÜNYADA  ve  TÜRKİYE’ de “Yİ”

Yİ sistemini oluşturan ögeler  ( proje geliştirme, planlama, uygulama, denetim, değerlendirme ) insanlar tarafından yüzyıllardır tek, tek veya bir kaçı beraberce kullanılagelmiştir.

Bunların tümünün – bilinçli bir şekilde, bir sistem olarak –  beraberce kullanılması bir ölçüde 19. yüzyıldaki Endüstri devrimi sürecindeki otomasyon projelerinde,  ama daha çok  20. yüzyıldaki uzay araştırmaları sürecinde ABD’ de görülmeye başlanmıştır.

1950’lerden bu yana  Yİ  konusunun önemi gitgide artmış, insanlar bilinçlenmiş, gerçek projelerde saha deneyimleri kazanılmış, bilgisayarların gelişmesi ve diğer teknolojik gelişmeler çerçevesinde çok daha etkin uygulama imkânları doğmuş, uygulama standartları oluşmuş ve neticede,  Yİ  başlı başına bir uzmanlık dalı haline gelmiştir.

Türkiye’ de zaman bazlı inşaat planlama çalışmaları 1970’lerde yavaş, yavaş popüler olmuş, günümüzde ise  bazı önemli projelerde tam entegre Yİ çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

4 )  YAPI İŞLETMESİ  ANABİLİM  DALI  ( YİAD )

YİAD , Yapı projelerinin başarılı bir şekilde işletilebilmesi için gereken,

Güncel bilgi, done ve saha deneyimlerini derlemek, bunları  öğrenciler ve yapı sektöründeki profesyonellerle paylaşmak , bu konularda Araştırma – Geliştirme ( AR / GE ) yapmak, uzmanca Planlama – Denetleme – Değerlendirme – Yönlendirme  yapmak hedeflerine dönük çalışmaların yapıldığı bir Anabilim Dalıdır.

Yi gibi çok yönlü bir Proje Yönetim Sistemini olması gereken bir şekilde kurabilmek ve başarı ile işletebilmek için çok çeşitli disiplinlerden yararlanmak gerekir.

Dolayısıyla,   YİAD disiplinler arası bir Anabilim Dalıdır.

5 )   YİAD  BAZINDA  ÜNİVERSİTE – İŞ DÜNYASI  İŞBİRLİĞİ

YİAD çalışmalarında,

Güncel akademik bilgi ve donelerle – Gerçek saha deneyimlerini bir araya getirmek şarttır.  Bunun için de  Üniversite – Sanayi işbirliğini kurup, geliştirmek gerekir.

Bu işbirliği çift yönlü olmalıdır;

YTÜ / YİAD’ da  gerçek projelerin ihtiyaçlarına dönük çalışmalar ( AR / GE, danışmanlık, bilirkişilik vb. )  yapıldığı gibi,

Pratikte deneyim kazanmış profesyonellerin bu birikimlerini  YTÜ / YİAD  akademisyenleri ve öğrencileri ile paylaşmalarını sağlayacak köprüler kurulmalıdır.

Paylaşım ortamları,

YTÜ’ nün sınıfları, laboratuvarları ve konferans salonları olabileceği gibi,

Gerçek projelerin uygulama ofisleri ve sahaları da olabilir.

Ayrıca,  Internet  ortamından da  etkin bir şekilde yararlanılabilir.

6 )  YTÜ / YİAD  YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN GEREKÇELERİ

Son yıllarda  dünyada ve Türkiye’ de  Yİ cephesinde ciddi gelişmeler oldu, küresel kapsamda kabul gören standartlar oluştu.

Ama bu gelişmeler ve deneyim birikimi dünyadaki az sayıda üniversitenin ve inşaat sektöründe liderler olan bazı  şirketlerin bünyelerinden dışarı çıkartılıp yaygınlaştırılamadı.

Bugün geldiğimiz aşamada, dünyanın birçok  memleketinde her yıl binlerce yapı projesinde ( özel ve kamu sektörlerinde )  Yİ çalışmaları  – ya hiç,  ya da doğru – yapılamadığı için milyarlarca  dolarlık maddi kayıpların yanında, insan ve zaman kayıpları da yaşanmaktadır.

Aynı nedenlerden dolayı rekabet gücünü kaybeden ve batan birçok şirkete de rastlanmaktadır.

Türkiye’mizde de durum farklı değildir. Bunun yanında, özellikle maddi kaynakları ciddi ölçüde kısıtlı olan ülkemizde bizim bu boyutlarda kayıplarla yaşama lüksümüz olamaz.

Dolayısıyla, Yİ konusunda süratle bir eğitim seferberliğini başlatıp, sektörü Yİ sisteminin çağdaş yöntemlerini  öğrenmiş ve başarı ile uygulayabilen yöneticiler ve elemanlarla donatmalıyız.

Yukarıdakilere benzer tespitler ve gerekçelerle kurulmuş olan YTÜ / YİAD’nın da  en kısa zamanda çağdaş standartları yakalayacak ve konusunda önder olabilecek seviyede geliştirilmesi gerekmektedir.

7 )  YTÜ / YİAD’ ın  VİZYONU

Yİ  konusunda,  Çağdaş standartlar bazında verdiği eğitimle,

AR – GE çalışmalarıyla,

Yeni  teknolojik imkânları kullanma becerisiyle,

Üniversite – Sanayi  işbirliğine yaptığı katkılarla,

Yurt içinde ve Yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalarla,

Türk  İnşaat sektörüne yön veren bir  Uzmanlık  Merkezi  olmak.

8 )  YTÜ / YİAD’ın   MİSYONU

Misyonumuz, bizi  Vizyonumuzda  belirtilen hedefimize ulaştırmak üzere planladığımız aşağıdaki projelerden oluşur ;

 • Lisans eğitim programı yenilenecek

Not : Lisans, Lisansüstü ve Doktora

 • Yüksek Lisans  programı açılacak programları hazırlanırken MÜDEK kriterleri dikkate alınacak
 • Doktora  programına hazırlık yapılacak
 • Tüm eğitim programlarında ( lisans  dahil )  pratikte çalışan deneyimli profesyonellerden ve  Yİ  konularda danışmanlık yapan firmaların uzmanlarından  destek alınacak.(eğitmen olarak, seminerlerde, saha gezilerinde, proje değerlendirmelerinde, … )
 • Pratikte çalışan ilgililer ( mühendis, teknisyen, her seviyede yönetici ve firma sahipleri )

İçin  Yİ  Sertifika Programları düzenlenecek.

Bunlar  aşağıda örneklenen Proje Paydaşları ile beraber geliştirilip uygulanacak.

Yİ  uzmanı  Kuruluşlar

PMI ( Project Management Institute ) of America, İstanbul Proje Yönetim Derneği,

AGC ( Associated  General Contractors ) of America, … gibi

Mesleki  Kuruluşlar,

TMMMB, TMB, İnşaat Mühendisleri Odası, Yapı Denetim Şirketleri Birliği, … gibi

Danışmanlık / Eğitim şirketleri

Avinal, Proje Yönetim, Mentor, … gibi

Uluslararası  Müteahhitlik  firmaları

Enka,YapıMerkezi,Tekfen,Ant Yapı,Koray,Gap,Soyak,Doğuş,Gama,Güriş,TAV … gibi

Kamu  Kuruluşları

TUBİTAK, TC Bayındırlık Bakanlığı, İşkur, İst. Bş. Belediyesi, Yerel Belediyeler, … gibi

Uluslararası  Kuruluşlar ( Proje geliştiren, finansman sağlayan kuruluşlar )

AB, BM, Dünya Bankası, IFC, . . . gibi.

( Projenin uygulaması  YTÜ / YİAD temsilcisinin başkanlığında her paydaş grubunun birer temsilcisinden oluşan  Koordinasyon Kurulu tarafından yönetilecektir.

Eğitimlerin sonunda verilecek sertifikalarda bu projeyi destekleyen tüm paydaşların İsimleri ve logoları yer alacak )

 • Yİ’ de yurt içindeki seçme üniversitelerle olduğu gibi yurt dışındakilerle de  ortak proje geliştirme, AR/GE, öğrenci / eğitmen değişimi gibi konularda işbirliği yapılacak.
 • Eğitim ve Sertifika programları olgunlaştıktan sonra Internet ortamında E-Eğitim programı geliştirilip uygulanacak.

9 )  YTÜ / YİAD’ da  VERİLEBİLECEK  DERSLER

Lisans L. Üstü Sertifika

 • Karar Verme Teknikleri
 • Mühendislik  Ekonomisi
 • Finansal  Raporlama  Teknikleri
 • Finansal  Yönetim
 • Emlak  Değerlendirme ( Appraisal )
 • Yatırım Yönetimi ( Fizibilite hazırlama )
 • Teklif  Hazırlama
 • Pazarlık  Teknikleri
 • Yapı Ekipman ve Makineleri
 • Şantiye Mobilizasyonu  ve Yönetimi
 • İnşaat Planlama ( CPM uygulamaları )
 • Proje Yönetiminin Denetimi ( PYD )
 • Yapı  Denetim Sistemi ve Şirketleri
 • Kalite  Yönetimi
 • Süreç  Yönetimi
 • Doküman  Yönetimi
 • Lojistik  Yönetimi
 • Maliyet  Yönetimi
 • Risk  Yönetimi
 • Sözleşme  Yönetimi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi
 • İş  Hukuku ve Etik Değerler
 • İletişim  Yönetimi
 • Yapı – Çevre Yönetimi
 • Talep ( Claim ) Yönetimi
 • İnşaat Finansmanı
 • Toplu Konut ve Yapı Kooperatifleri
 • Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları
 • İmar ve İlgili Belediye Mevzuatı
 • İhale Mevzuatı
 • İnşaat Projelerinde Raporlama Teknikleri
 • İnşaat Projelerinde Bilişim Yöntemleri ( ERP )
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Çağdaş Yönetim ve Organizasyon

Ayrıca, seçilmiş gerçek projelerin sahada değerlendirildiği aşağıdaki dersler de verilecektir;

 • Güncel  Projelerin  Yönetimi – I     ( Tamamlanmış  Projeler )
 • Güncel  Projelerin  Yönetimi – II    (  Devam eden  Projeler )

 

Advertisements